Governance

IBS Capital Management BV is enig aandeelhoudster van IBS FM. De directie van IBS FM wordt gevormd door Harold Knebel (Chief Executive Officer), Monique Molenaar-Vader (Chief Financial Officer), Ferry van der Wurf (Chief Investment Officer) en Gijs Verschuuren (Chief Risk Officer). De directieleden ontvangen geen variabele beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van IBS FM. De directieleden kunnen een eigen positie houden in de door IBS FM beheerde beleggingsinstellingen om zo hun belangen parallel te laten lopen met die van de beleggers.  IBS FM houdt een AIFMD vergunning van de AFM ingevolgde artikel 2:65 Wet op het Financieel Toezicht. Alle door IBS FM beheerde beleggingsinstellingen zijn geregistreerd bij de AFM.

Beloningsbeleid

IBS FM hanteert een beloningsbeleid dat voldoet aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Variabele beloningen kennen een wettelijk beperkt maximum. Er is geen relatie tussen behaalde rendementen, het daarvoor genomen risico en de hoogte van variabele beloningen.

Verder houden we rekening met duurzaamheid en de daaraan verbonden risico’s. Deze duurzaamheidsrisico’s hebben zowel betrekking op IBS zelf, onze medewerkers, beleggingsbeleid en klanten. De mate waarin deze duurzaamheidsrisico’s worden beheerst, is van invloed op een deel van de variabele beloning van medewerkers. En beoogt een positief effect te creëren op het beheersen van duurzaamheidsrisico’s. Deze variabele beloning past binnen de kaders van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.

Privacy

IBS FM verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze. In het Privacy Statement leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Belangenconflicten

In relatie tot IBS FM kunnen belangentegenstellingen bestaan of ontstaan. IBS FM heeft beleid geformuleerd en interne maatregelen genomen om de belangen van haar beleggers te waarborgen. Het kan hierbij gaan om tegengestelde belangen tussen IBS FM, beleggers in door IBS FM beheerde beleggingsinstellingen, andere IBS vennootschappen, haar cliënten en tussen (groepen) cliënten onderling. Daarbij kan koersgevoelige informatie, maar ook andere vertrouwelijke informatie over een (rechts)persoon, vennootschap, instelling of cliënt die niet openbaar mag worden gemaakt, een rol spelen. Verder kunnen belangentegenstellingen veroorzaakt worden door nevenfuncties van medewerkers, giften, privé beleggingstransacties en het mengen van privé en zakelijke belangen.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de afhankelijkheid van IBS FM van andere IBS vennootschappen, zoals  IBS Asset Management BV, zoveel mogelijk te scheiden.

Klachten

IBS FM streeft naar tevreden beleggers. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van IBS FM of één van de door haar beheerde beleggingsinstellingen? Laat het ons weten.

IBS Capital Management BV

Meer informatie over IBS Capital Management BV is te vinden op ibsca.nl: IBS Capital Allies. IBS Capital Allies is de handelsnaam van IBS Capital Management BV en haar dochterondernemingen IBS Asset Management BV, IBS Direct Investments BV, IBS Corporate Finance BV en IBS Fund Management BV.

www.ibsca.nl